Skip to main content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: http://sagewash.pl Sprzedającym jest Wojciech Dudkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ITC Wojciech Dudkowiak z siedzibą w Poznaniu, ul Maratońska 3B/22, kod pocztowy 61-553, podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP:7831885861, REGON: 526088950 , zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: 666 839 510 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@sagewash.pl. Sprzedawca odpowiada na wszystkie pytania, maksymalnie do 24 godzin. Kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze w godzinach 09.00-17.00.

§ 1
Zasady ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: http://sagewash.pl Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem zamówienia. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

§ 2
Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedającego są cenami brutto(zawierają podatek VAT). Zamówienia przyjmowane są przez formularz dostawy dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. Klient może złożyć zamówienie poprzez wybranie opcji „szybkie zakupy” bez konieczności rejestracji konta albo po utworzeniu własnego konta Klienta. Zamówienie jest złożone jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia bądź poprawienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia. Składając zamówienie Klient jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania swoich danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.

W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login to podany przez Klienta adres e-mail. Hasło jest ciągiem nie mnie niż 5 znaków ustalanych przez Klienta. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma On automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

§ 3
Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzy zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej InPost. Towar dostarczany jest w terminie określonym przy opcjach dostawy towaru w formularzu zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy, przy wyborze przez Klienta formy płatności „Zapłać przelewem” do terminów określonych przy opcjach dostawy towaru należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Sprzedający ponosi koszty dostawy towaru.

§ 4
Płatność

Płatność za zamówiony towar następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Tpay. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dowód sprzedaży wysyłany jest w formie tradycyjnej wraz z towarem. Znajduje się on w paczce z towarem lub pod listem przewozowym. Chęć otrzymania faktury VAT Klient powinien przekazać Sprzedawcy przed wysyłką towaru.

§ 5
Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy, c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar Klient ma obowiązek zwrócić na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 6
Procedura reklamacji

Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy. Składając reklamację Klient dostarcza Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, wolny od wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

§ 7
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§ 8
Zmiana regulaminu

Klienci posiadający konto w sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Jeżeli w czasie jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Klient akceptuje lub nie akceptuje Regulamin po zmianach. W przypadku braku akceptacji Regulaminu zakupy w sklepie internetowym Sprzedawcy nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje Regulaminu lub zmian postanowień Regulaminu przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§ 9
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej i rzeczowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.).